Make your own free website on Tripod.com
Hikaru no MangaHikaru no CharaHikaru no AnimeHikaru no EHikaru no MangakaHikaru no MangakaGO Back to The House of AnimeHikaru no GOHikaru no KotobaHikaru no Mono Tetsuko no Shougi
 
WHO'S THE MAN?
 


Yosh! Here comes my fave part where I will
introduce you some of major chara in Hikaru no Go.
Just click on the image of chara you'd like to know!Shindou Hikaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fujiwara no Sai Kaga Tetsuo Tsutsui Kimihiro Touya Akira Touya Meijin Isumi Shinichirou Waya Yoshitaka Fujisaki Akari Mitani Yuuki Ogata Seiji 9-Dan Shindou Hikaru